V košíku je celkom:

0 kusov | 0.00  €


Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

 

 

1. Základné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. so sídlom Družstevná 13, Nesvady 946 51, IČO 46 230 998, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo 29283/N („Predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.terezia.eu („E-shop“).

1.2. Prevádzkovateľom a majiteľom webových stránok www.terezia.eu je Predávajúci. Všetky majetkové práva vo vzťahu k týmto webovým stránkam je oprávnený vykonávať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, iba Predávajúci. Akékoľvek ukladanie, upravovanie či šírenie týchto stránok je možné len so súhlasom Predávajúceho.

1.3. Prístup na webové stránky www.terezia.eu a ich používanie je bezplatné, návštevník používa webové stránky na vlastné riziko. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečné používanie a neprerušený prístup na tieto stránky.

1.4. Na komunikáciu s Predávajúcim je možné používať elektronickú adresu: info@terezia.eu.

1.5.Tovar“ je na potreby Podmienok definovaný ako celý sortiment výrobkov a produktov, ktoré Predávajúci ponúka v rámci E-shopu.

1.6.Kupujúci“ je na potreby Podmienok definovaný ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.7.Zmluva“ je na potreby Podmienok definovaná ako kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom E-shopu s cieľom prevodu vlastníckeho práva na Tovar, dodanie Tovaru a uhradenie kúpnej ceny za Tovar.

1.8.Objednávka“ je na potreby Podmienok definovaná ako objednávka predmetného Tovaru uskutočnená Kupujúcim prostredníctvom E-shopu.

1.9.E-mail“ je na potreby Podmienok definovaný ako e-mailová schránka Kupujúceho, ktorú Kupujúci uvedie v rámci Objednávky.

1.10.Strany“ sú na potreby Podmienok definované ako Kupujúci a Predávajúci.

1.11.ZOSZUD“ predstavuje zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.12. Kupujúci súhlasí s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití diaľkových prostriedkov komunikácie v súvislosti s uzavretím Zmluvy, hradí Kupujúci (náklady za internetové pripojenie, telefonické hovory). Predávajúci neuzatvára prostredníctvom diaľkových prostriedkov komunikácie zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

 

2. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

2.1. Predpokladom uzavretia Zmluvy je vyhotovenie Objednávky, a to potvrdením formulára určeného na vyhotovenie Objednávky Kupujúcim. Vyhotovením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že

 • si od Predávajúceho záväzne objednáva Tovar uvedený v Objednávke;
 • sa úplne oboznámil s týmito Podmienkami, súhlasí s nimi a považuje ich za záväzné;
 • všetky body Podmienok sú pre neho jasné, zrozumiteľné, prehľadné a čitateľné bez akýchkoľvek ťažkostí alebo obmedzení, a že mu boli oznámené zrozumiteľným a jasným spôsobom.

 

2.2. Objednávka sa považuje za návrh Kupujúceho na uzavretie Zmluvy. Zmluva je uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu ako súhlas s návrhom Kupujúceho na uzavretie Zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že vyhotovením Objednávky výslovne súhlasí so spôsobom uzavretia Zmluvy. Potvrdenie Objednávky je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu doručiť Kupujúcemu na E-mail Kupujúceho, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že sa Tovar už nevyrába, nedodáva alebo je už vypredaný, prípadne ak existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý od Predávajúceho nie je možné spravodlivo požadovať potvrdenie Objednávky, napríklad z dôvodu porušenia predtým uzavretých Zmlúv medzi Predávajúcim a konkrétnym Kupujúcim.

2.4. Predávajúci vylučuje možnosť dodatočného doplnenia obsahu Zmluvy podľa § 50b OZ. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať Tovar mimo krajín Európskej únie.

2.5. Ak Predávajúci neplánuje potvrdiť Objednávku podľa predošlého bodu, bude Kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať prostredníctvom E-mailu.

2.6. V prípade, že Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu za Tovar alebo jej časť a Objednávka nebola zo strany Predávajúceho potvrdená, bude táto suma Kupujúcemu bez zbytočného odkladu vrátená.

2.7. Predávajúci a Kupujúci jednohlasne potvrdzujú, že Kupujúci bol pred uzavretím Zmluvy alebo predtým, než vyhotovil Objednávku, informovaný o totožnosti a kontaktných údajoch Predávajúceho, o označení Tovaru, jeho hlavných vlastnostiach, cene Tovaru, platbe a spôsoboch dodania Tovaru.

 

3. Dodanie Tovaru

 

3.1. Predávajúci dodá Tovar na miesto bydliska Kupujúceho uvedené v Objednávke. Kupujúci môže v rámci Objednávky určiť aj iné miesto dodania Tovarunež to, ktoré označil ako adresu svojho bydliska.

3.2. Ak nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedená iná lehota, obvyklou lehotou dodania Tovaru sú 3 (tri) pracovné dni od uzavretia Zmluvy, ak nie je v Podmienkach uvedené inak, za predpokladu, že miesto dodania je na území Slovenskej republiky. V ojedinelých prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom Predávajúci vyrozumie Kupujúceho pri prijatí Objednávky alebo bez zbytočného odkladu po prijatí Objednávky.

3.3. V prípade zvolenia úhrady kúpnej ceny za Tovar prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu, platobného systému PayPal alebo platobnou kartou on-line, začína dodacia lehota plynúť odo dňa nasledujúceho po dni pripísania plnej výšky kúpnej ceny za Tovar (vrátane ceny za dodávku Tovaru) na bankový účet/PayPal Predávajúceho.

3.4. Kupujúci má právo vybrať si spôsob dodania Tovaru a náklady na jeho dodanie podľa aktuálnej ponuky uvedenej v E-shope. Tovar možno dodať formou:

 • služby Balík Do ruky alebo podobnej služby podľa ponuky spoločnosti Česká pošta, š. p., a podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Česká pošta, š. p.;
 • služby Balík Na pošte alebo podobnej služby podľa ponuky spoločnosti Česká pošta, š. p., a podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Česká pošta, š. p.;
 • služby doručenia balíka na pobočku Zásilkovna alebo podobnej služby podľa ponuky spoločnosti Zásilkovna s.r.o. a podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Zásilkovna s.r.o.;
 • služby Balíková služba GLS alebo podobnej služby podľa ponuky spoločnosti General Logistics Systems CzechRepublic s.r.o. a podľa aktuálneho cenníka spoločnosti General Logistics Systems CzechRepublic s.r.o.;
 • osobného odberu v sídle Predávajúceho zdarma.][Pozn. Doplniť podľa SK.

 

3.5. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať si Tovar pri dodaní. Ak Kupujúci Tovar neprevezme, Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho poplatok za uskladnenie, alebo má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy. Výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis. Poplatok má Predávajúci právo jednostranne započítať voči nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade, že Predávajúci odstúpi od Zmluvy.

3.6. Kupujúci je povinný si pri prevzatí Tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich ihneď oznámiť prepravcovi, s ktorým vyplní protokol o škode. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je zároveň potrebné ihneď oznámiť Predávajúcemu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky Kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať.

3.7. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je nutné Tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

4. Kúpna cena a platobné podmienky

 

4.1. V prípade uzavretia Zmluvy s odberom Tovaru v hodnote presahujúcej 50 EUR (s DPH), náklady na dodanie Tovaru uhrádza Predávajúci.

4.2. Informácie o Tovare a Kúpnej cene uvádzané Predávajúcim sú záväzné okrem zjavného nedostatku. Kúpne ceny sú uvedené aj s DPH v zákonnej výške, okrem nákladov za dodanie Tovaru. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny za podmienok uvedených v E-shope.

4.3. Kupujúci je na základe Zmluvy povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, ktorá je uvedená pri príslušnom Tovare v E-shope v čase nákupu, a Tovar prevziať.

4.4. Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, spolu s kúpnou cenou za Tovar je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady za dodanie Tovaru (pozri článok 3.4.) na miesto dodania.

4.5. Úhrada kúpnej ceny za Tovar je možná jedným z nasledovných spôsobov:

 • platbou v hotovosti Predávajúcemu (iba v prípade osobného odberu Tovaru);
 • platobnou kartou Predávajúcemu (iba v prípade osobného odberu Tovaru);
 • platbou pri dodaní a prevzatí Tovaru  do rúk prepravcu (platba na dobierku);
 • platobnou kartou on-line;
 • bezhotovostným bankovým prevodom;
 • prostredníctvom platobného systému PayPal.

 

4.6. V prípade platby na dobierku a v hotovosti je kúpna cena za Tovar splatná pri prevzatí Tovaru. V ostatných prípadoch je kúpna cena za Tovar splatná v lehote 7 dní od uzavretia Zmluvy.

 

5. Odstúpenie od Zmluvy

 

5.1. Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia Tovaru aj bez uvedenia dôvodu, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia Tovaru a spôsob platby („Odstúpenie“). V takomto prípade je Kupujúci povinný Tovar vrátiť Predávajúcemu v nepoškodenom stave a bez nedostatkov. Odstúpenie od Zmluvy Kupujúci pošle alebo odovzdá Predávajúcemu do 14 dní od prevzatia Tovaru. Kupujúci má pri Odstúpení právo použiť vzor podľa príslušného vykonávacieho predpisu, ktorý nájde na internetových stránkach Predávajúceho a ktorý je uvedený ako príloha týchto Podmienok.

5.2. Aby sa pri Odstúpení dodržala lehota, stačí odoslať Odstúpenie Predávajúcemu pred uplynutím tejto lehoty (pozri článok 5.1. Podmienok), a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho alebo formou zápisu na inom trvanlivom nosiči podľa § 2 ods. 7 ZOSZUD na rovnakú adresu alebo na elektronickú adresu uvedenú v odseku 1.4. Podmienok.

5.3. V prípade Odstúpenia je Kupujúci povinný do 14 dní od Odstúpenia vrátiť alebo poslať Tovar na adresu TEREZIA COMPANY s.r.o., Družstevná 13, Nesvady 946 51. Kupujúci je povinný Tovar zabaliť, najlepšie do pôvodného obalu, alebo do iného vhodného obalu, aby pri preprave Tovaru nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K Tovaru treba priložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry.

5.4. V prípade riadneho Odstúpenia vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu za Tovar a náklady za dodanie Tovaru, ktoré od neho prijal, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď budú zároveň splnené nasledovné podmienky:

 • Predávajúcemu bolo doručené Odstúpenie a
 • Predávajúci dostal vrátený Tovar alebo Kupujúci preukázal zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

 

5.5. Ak Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady za dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

5.6. Pri vrátení kúpnej ceny za Tovar a nákladov na dodanie Tovaru sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý Kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny Tovaru a nákladov za dodanie Tovaru, ak sa Strany nedohodnú inak.

5.7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku manipulácie s týmto Tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami Tovaru vrátane jeho funkčnosti. Ak je vrátený Tovar poškodený v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty Tovaru a započítať ho voči vrátenej sume.

5.8. Pri odstúpení od Zmluvy nesie Kupujúci iba náklady za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme.

5.9. Kupujúci si nemôže vybrať Odstúpenie v prípade, ak sa Tovar predáva uzavretý v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený, a Tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

 

6. Zodpovednosť za nedostatky / záruka

 

6.1. Práva a povinnosti Strán sa pri nedostatočnom plnení riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Predávajúci je zodpovedný voči Kupujúcemu za to, aby Tovar pri prevzatí nemal žiadne nedostatky. Predávajúci je zodpovedný voči Kupujúcemu najmä za to, aby pri prevzatí Tovaru Kupujúcim:

 • Tovar mal zloženie (obsah), na ktorom sa Strany dohodli, a ak k takejto dohode nedošlo, také zloženie (obsah), ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré Kupujúci očakáva s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy;
 • sa Tovar hodil na účel, ktorý pri jeho používaní Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;
 • bol Tovar v príslušnom množstve, miere alebo mal príslušnú hmotnosť; a
 • Tovar spĺňal požiadavky právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

6.3. Do šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru platí predpoklad, že nedostatky Tovaru existovali už pri jeho prevzatí. Ak Tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže Kupujúci v prípade neodstrániteľných nedostatkov, z dôvodu ktorých vec nemožno používať riadne alebo dohodnutým spôsobom, požadovať zrušenie Zmluvy. Inak sa môže Kupujúci domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny alebo opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba.

6.4. Právne nároky pri nedostatočnom plnení Kupujúci nemôže uplatniť, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má nedostatky, alebo ak Kupujúci nedostatky sám spôsobil. Predávajúci nie je povinný nárokom Kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že Kupujúci pred prevzatím Tovaru o jeho nedostatkoch vedel alebo ich sám spôsobil.

6.5. Predávajúci nezodpovedá za nedostatky vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

6.6. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za kvalitu Tovaru počas nasledovnej lehoty („Záručná lehota“):

 • v prípade doplnkov stravy a Tovaru majúceho podobnú povahu do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti vyznačenej na Tovare, príp. dovtedy, dokedy má byť tento Tovar spotrebovaný, ak Kupujúci dodržal podmienky na jeho skladovanie, a ak doplnok stravy nebol otvorený, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na zistenie nedostatkov tohto Tovaru;
 • pri ostatnom spotrebnom Tovare je lehota 24 mesiacov.

 

6.7. Prostredníctvom záruky za kvalitu, dobu použiteľnosti alebo minimálnu trvanlivosť tovaru sa Predávajúci zaväzuje, že Tovar bude po určitý čas spôsobilý na používanie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej lehoty alebo doby použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti Tovaru vyznačené na obale alebo uvedené v reklame.

6.8. Záručná lehota začína plynúť od odovzdania Tovaru Kupujúcemu. Ak bol Tovar podľa Zmluvy odoslaný, začína plynúť od príchodu Tovaru na miesto určenia podľa článku 3.1.

6.9. Kupujúci nemá právo na záruku, ak nedostatok spôsobila vonkajšia udalosť po prevedení nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho.

6.10. Kupujúci je povinný oznámiť nedostatok Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako ho mohol pri včasnej a dostatočnej starostlivej prehliadke zistiť.

6.11. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu a pri nedostatku, ktorý je nedostatkom neodstrániteľným a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez nedostatkov, môže podľa vlastného výberu požadovať:

 • výmenu Tovaru alebo
 • vrátenie kúpnej ceny na základe Odstúpenia.

Ak ide o iné neodstrániteľné nedostatky, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

6.12. Pri nedostatku, ktorý je nedostatkom odstrániteľným, má Kupujúci nárok na bezplatné, včasné a riadne odstránenie nedostatku. Predávajúci je povinný nedostatok bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia nedostatku požadovať výmenu veci, alebo ak sa nedostatok týka len časti veci, výmenu tejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť nedostatku. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia nedostatku vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.13. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré na základe týchto práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.

6.14. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.15. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posudku odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.16. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, nesie Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za nedostatok, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

6.17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak sa reklamácia uplatňovala prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručiť, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.19. Ak sa vyskytne odstrániteľný nedostatok po oprave opakovane (tretia reklamácia z dôvodu rovnakého nedostatku alebo štvrtá z dôvodu rôznych nedostatkov), alebo ak má Tovar väčší počet nedostatkov (aspoň tri nedostatky naraz), Kupujúci môže uplatniť právo na výmenu Tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

6.20. Rozhodnutie používať alebo nepoužívať Tovar je na vlastnom uvážení a vlastnej zodpovednosti Kupujúceho. Informácie o spôsobe použitia, resp. používania, sú uvedené na obale Tovaru alebo v sprievodnej dokumentácii, ktorá sa nachádza vo vnútri obalu Tovaru.

 

7. Ochrana osobných údajov

 

7.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho uvedené v Objednávke považuje za dôverné a bude ich používať len pre svoje interné potreby, že ich nezverejní, neposkytne tretej osobe ani nezneužije.

7.2. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované na nasledovné účely a počas maximálne 5 rokov:

 • na zaistenie ochrany práv a právom chránených záujmov Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti so Zmluvou a jej plnením; a
 • na prípadné zasielanie marketingových materiálov Predávajúceho.

 

Spôsob spracovania osobných údajov Kupujúceho bude automatizovaný a manuálny.

7.3. Vyplnením registračného formulára a vyhotovením Objednávky dáva Kupujúci Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov. Poskytnuté informácie sa ukladajú do zabezpečenej databázy. Bez toho, aby sa tým porušil článok 7.1. týchto Podmienok, osobné údaje Kupujúceho môžu byť sprístupnené tretím osobám z dôvodu plnenia Zmluvy (napr. údaje budú poskytnuté dopravcovi Tovaru). Aj v takomto prípade budú odovzdané len nevyhnutné osobné údaje, pričom Kupujúci s odovzdaním (sprístupnením) týchto svojich osobných údajov súhlasí.

7.4. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom Predávajúci eviduje, a má právo tieto údaje zmeniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.

7.5. Predávajúci má právo posielať Kupujúcemu vlastné obchodné a marketingové oznámenia, len ak si ich Kupujúci vyžiada pri vyhotovení Objednávky, a to iba dovtedy, dokiaľ Kupujúci Predávajúcemu neoznámi, že ich zasielanie chce ukončiť.

7.6. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že nákup sa uskutočnil prostredníctvom E-shopu a záväzky Predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy možno plniť bez toho, aby sa na počítači Kupujúceho ukladali tzv. cookies, Kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

7.7. Pri používaní osobných údajov sa Predávajúci riadi zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov.

 

8. Mimosúdne riešenie sporov

 

8.1. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej jen „SOI“)
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
Internetové stránky: www.soi.sk

8.2. Prv než sa Kupujúci obráti na SOI s návrhom na mimosúdne riešenie sporu, obráti sa najprv kvôli vyriešeniu vzniknutej situácie na Predávajúceho.

8.3. Kupujúci majú právo použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, a v jazyku, ktorý si vyberú. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania na platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8.4. Postup podľa tohto čl. 8. nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácii, v znení neskorších právnych predpisov, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších právnych predpisov, a jeho uplatnením nie je porušené právo Strán obrátiť sa so svojím nárokom na SOI alebo na súd.

8.5. Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu neplynú ani nezačnú plynúť premlčacie ani prekluzívne lehoty podľa OZ, dokým jedna zo Strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

 

9. Použitie pre fyzické osoby ‒ podnikateľov a právnické osoby

 

9.1. Fyzické osoby ‒ podnikatelia a právnické osoby sa v prípade kúpy Tovaru prostredníctvom E-shopu považujú za Kupujúcich a tieto Podmienky sa pri takejto kúpe alebo rezervácii uplatnia rovnako s výnimkou ustanovení článku 5 (Odstúpenie od zmluvy) a článku 8 (Mimosúdne riešenie sporov).

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Zmluvy, sa budú riešiť výhradne podľa práva Slovenskej republiky, a to príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

10.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu Zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad Zmluvy v slovenskom jazyku.

10.3. Strany vyhlasujú, že si navzájom poskytli všetky informácie nevyhnutné na uzavretie Zmluvy.

10.4. Predávajúci ani Kupujúci nie sú bez predošlého písomného súhlasu druhej zmluvnej strany oprávnení preniesť svoje práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy, ani túto Zmluvu ako celok alebo jej časť, na tretiu osobu.

10.5. Strany sa dohodli, že Kupujúci nemá právo započítať si žiadne svoje prípadné nároky  na základe Zmluvy voči nárokom Predávajúceho na peňažité plnenie vzniknuté na základe a v súvislosti s touto Zmluvou.

10.6. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je porušená platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy a Podmienok musia mať písomnú formu.

10.7. Pri pochybnostiach o tom, či bol Tovar dodaný alebo či prebehol iný úkon (telefonát, odoslanie elektronickej alebo faxovej správy, výzva, upomienka a pod.), je rozhodujúci výpis zo systému Predávajúceho. Tým však nie je porušené ustanovenie § 8 ods. 3 ZOSZUD.

10.8. V prípade doručovania písomností medzi Stranami sa za doručovaciu adresu považujú sídlo Predávajúceho a adresa bydliska Kupujúceho uvedená v Objednávke.

10.9. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z.. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

10.10. Tieto Podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 3.8.2016 a rušia akékoľvek a všetky predchádzajúce znenia Podmienok vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v elektronickej forme na internetových stránkach E-shopu. 

Príloha Všeobecných obchodných podmienok

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(tento formulár vyplňte a pošlite len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 


 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 

- Komu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o. so sídlom Družstevná 13, Nesvady 946 51, IČ 46 230 998, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo 29283/N
E-mailová adresa info@terezia.eu.  

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:
 

 

 

- Dátum objednania/dátum prijatia *
 

- Meno a priezvisko kupujúceho/kupujúcich *
 

- Adresa kupujúceho/kupujúcich *
 

- Podpis kupujúceho/kupujúcich * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 

- Dátum

 

* Nehodiace sa prečiarknite.