Hľadať SK (EUR) Prihlásiť Košík 0
Váš košík je prázdny :(

Nakúpte ešte za 50 € a dopravu máte zadarmo

0 €
Doprava zadarmo!

Obchodní podmienky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. („Podmínky“)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. se sídlem Na návrší 997/14, 141 00 Praha 4, IČ 272 51 659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107724 („Prodávající“) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího www.terezia.eu („E-shop“).

1.2. Provozovatelem a majitelem webových stránek www.terezia.eu je Prodávající. Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněn vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, pouze Prodávající. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem Prodávajícího.

1.3. Přístup a používání webových stránek www.terezia.eu je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

1.4. Pro komunikaci s Prodávajícím lze využít elektronickou adresu: info@terezia.eu.

1.5. „Zboží“ je pro potřeby Podmínek definováno jakožto veškerý sortiment výrobků a produktů, které jsou Prodávajícím nabízeny v rámci E-shopu.

1.6. „Kupující“ je pro potřeby Podmínek definován jakožto fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující je spotřebitelem.

1.7. „Smlouva“ je pro potřeby Podmínek definována jakožto kupní smlouva uzavíraná mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím E-shopu za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží, realizace dodávky Zboží a úhrady kupní ceny Zboží.

1.8. „Objednávka“ je pro potřeby Podmínek definována jakožto objednávka předmětného Zboží uskutečněná Kupujícím prostřednictvím E-shopu.

1.9. „E-mail“ je pro potřeby Podmínek definován jakožto e-mailová schránka Kupujícího, kterou Kupující uvede v rámci Objednávky.

1.10. „Strany“ jsou pro potřeby Podmínek definovány jakožto Kupující a Prodávající.

1.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

2. Objednávka a uzavření Smlouvy

2.1. Předpokladem uzavření Smlouvy je provedení Objednávky, a to potvrzením formuláře určeného pro provedení Objednávky Kupujícím. Provedením Objednávky Kupující prohlašuje, že

(i) u Prodávajícího závazně objednává v Objednávce uvedené Zboží;

(ii) se plně seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je za závazné;

(iii) veškerá ujednání Podmínek jsou pro Kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

2.2. Objednávka se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem Kupujícího na uzavření Smlouvy. Kupující prohlašuje, že provedením Objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření Smlouvy. Potvrzení Objednávky je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu doručit Kupujícímu na E-mail Kupujícího, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení Objednávky, a to například z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv mezi Prodávajícím a konkrétním Kupujícím.

2.4. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení §1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat Zboží mimo země Evropské unie.

2.5. Pokud Prodávající nehodlá potvrdit Objednávku dle předchozího bodu, bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím E-mailu.

2.6. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu za Zboží nebo její část a Objednávka nebyla Prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

2.7. Prodávající a Kupující souhlasně potvrzují, že Kupující byl před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než Kupující učinil Objednávku, informován o totožnosti a kontaktních údajích Prodávajícího, o označení Zboží, jeho hlavních vlastnostech, ceně Zboží, platbě a způsobech dodání Zboží.

3. Dodání Zboží

3.1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště Kupujícího uvedeného v Objednávce. Kupující může v rámci Objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště.

3.2. Pokud není u jednotlivého Zboží uvedena jiná lhůta, je obvyklá lhůta pro dodání Zboží 3 (tři) pracovní dny od uzavření Smlouvy, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak, za předpokladu, že místo dodání je na území České republiky. V ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující při akceptaci Objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po akceptaci Objednávky vyrozuměn.

3.3. V případě zvolení úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu, platebního systému PayPal či úhradou platební kartou on-line počínají dodací lhůty běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše kupní ceny Zboží (včetně ceny dodání) na bankovní účet/PayPal Prodávajícího.

3.4. Kupující má právo zvolit způsob dodání Zboží a náklady na jeho dodání dle aktuální nabídky uvedené v E-shopu. Dodání Zboží bude realizováno formou osobního odběru v sídle Prodávajícího zdarma nebo formou místního způsobu přepravy, kterou je v případě České republiky:

a) produkt Balík Do ruky či obdobný produkt podle nabídky společnosti Česká pošta, s.p. a podle aktuálního ceníku společnosti Česká pošta, s.p.;

b) produkt Balík Na poštu či obdobný produkt podle nabídky společnosti Česká pošta, s.p. a podle aktuálního ceníku společnosti Česká pošta, s.p.;

c) produkt doručení balíku na pobočku Zásilkovna či obdobný produkt podle nabídky společnosti Zásilkovna s.r.o. a podle aktuálního ceníku společnosti Zásilkovna s.r.o.;

d) produkt Balíková služba GLS či obdobný produkt podle nabídky společnosti General Logistics Systems CzechRepublic s.r.o. a podle aktuálního ceníku společnosti General Logistics Systems CzechRepublic s.r.o.

V případě dodání zboží mimo Českou republiku je Zboží zasíláno prostřednictvím České pošty a s ní spolupracujících místních dopravců podle místa dodání.

3.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím náhrady nákladů za uskladnění nebo je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny v případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy.

3.6. Kupující je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

3.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. V případě uzavření Smlouvy na koupi Zboží s kupní cenou, která po odečtení všech slev a hodnoty využitých dárkových poukazů přesahuje 1.000 Kč (vč. DPH), a je-li místo dodání Zboží v České republice, hradí náklady na dodání Zboží Prodávající.

4.2. Informace o Zboží a Kupní ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Kupní ceny jsou prezentovány včetně DPH v zákonné výši, kromě nákladů na dodání Zboží. Prodávající může poskytnout Kupujícímu slevu z kupní ceny za podmínek uvedených v E-shopu.

4.3. Kupující je na základě Smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu, a Zboží převzít.

4.4. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, společně s kupní cenou za Zboží je Kupující povinen uhradit náklady na dodání Zboží (viz článek 3.4.) do místa dodání.

4.5. Úhrada kupní ceny za Zboží je možná jedním z následujících způsobů:

a) platbou v hotovosti Prodávajícímu (pouze v případě osobního odběru Zboží);

b) platební kartou Prodávajícímu (pouze v případě osobního odběru Zboží);

c) platbou při dodání a převzetí Zboží k rukám přepravce (platba na dobírku);

d) platební kartou on-line;

e) bezhotovostním bankovním převodem;

f) prostřednictvím platebního systému PayPal.

4.6. V případě platby na dobírku či v hotovosti je kupní cena Zboží splatná při převzetí Zboží. V ostatních případech je kupní cena Zboží splatná ve lhůtě 7 dnů od uzavření Smlouvy.

5. Poukazy

5.1. Kupující je oprávněn hradit kupní cenu za Zboží či její část prostřednictvím dárkového či slevového poukazu (dále jen „Poukaz“). Poukaz má formu unikátního kódu vygenerovaného Prodávajícím, nebo formu univerzálního kódu (dále jen „Kód“).

5.2. Každý unikátní kód lze uplatnit pouze jednou (1x). Každý univerzální kód může být uplatněn i vícekrát do konce platnosti Poukazu.

5.3. Kupující uplatňuje Poukaz při nákupu zadáním Kódu do kolonky „Využít slevový kód“ a „Ověřit“ v přehledu obsahu nákupního košíku. Po zadání Kódu je celková nominální hodnota uplatněných Poukazů ihned odečtena z celkové kupní ceny Zboží.

5.4. Poukazy s nominální hodnotou lze libovolně kombinovat. Poukaz na slevu vyjádřenou v procentech z kupní ceny Zboží nelze uplatnit společně s jiným Poukazem na slevu vyjádřenou v procentech z kupní ceny Zboží. Poukazy s nominální hodnotou lze kombinovat s poukazem na slevu vyjádřenou v procentech z kupní ceny Zboží, přičemž nominální hodnota uplatněného Poukazu se odečte od kupní ceny Zboží po odečtení procentuální slevy.

5.5. Informace o době platnosti, případně podmínkách uplatnění Poukazu je vždy uvedena na nosiči obsahujícím Kód (tj. v případě unikátního kódu zasílaného Kupujícímu e-mailem v takovém e-mailu, v případě univerzálního tištěného kódu v dokumentu obsahujícím takový kód). Doba platnosti Poukazu se stanoví buď (a) jako lhůta pro uplatnění Poukazu běžící od vystavení Poukazu, přičemž vystavením Poukazu se rozumí první zpřístupnění Kódu Poukazu osobě, která Poukaz nabyla od Prodávajícího či od třetí osoby se souhlasem Prodávajícího, nebo (b) mezním datem, do kterého lze Poukaz uplatnit. Poukaz, který nebude v době platnosti Kupujícím uplatněn, nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit nebo prodloužit jeho platnost.

5.6. Je-li kupní cena Zboží vybraného Kupujícím nižší než nominální hodnota Poukazu, lze do výše nevyužité hodnoty Poukazu Poukazem hradit i náklady na dodání Zboží.

5.7. Je-li hodnota Poukazu vyjádřena jako procentuální sleva, platí, že se sleva vypočte pouze z celkové částky kupní ceny Zboží (včetně DPH), tj. sleva se nevztahuje na náklady na dodání Zboží Kupujícímu ani na jakékoliv jiné náklady.

5.8. Je-li kupní cena Zboží vybraného Kupujícím vyšší než nominální hodnota Poukazu, uhradí Kupující zbývající část kupní ceny v souladu s článkem 4 těchto podmínek.

5.9. Je-li kupní cena Zboží vybraného Kupujícím nižší než nominální hodnota Poukazu, uplatněním Poukazu a dokončením Objednávky platí, že doba platnosti Poukazu ve vztahu k nevyužité hodnotě Poukazu uplynula a Kupující či jakákoli třetí osoba není oprávněna znovu uplatnit Poukaz v nevyužité hodnotě.

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1. Kupující může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží i bez uvedení důvodu, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby („Odstoupení“). V takovém případě je povinen Zboží vrátit v nepoškozeném stavu a bez vad zpět Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě od převzetí Zboží. Kupující je pro Odstoupení oprávněn využít vzor podle příslušného prováděcího předpisu, který nalezne na internetových stránkách Prodávajícího a který je uveden v příloze těchto Podmínek.

6.2. Aby byla dodržena lhůta pro Odstoupení, postačuje odeslat Odstoupení Prodávajícímu před uplynutím této lhůty (viz článek 6.1. Podmínek), a to písemnou formou na adresu sídla Prodávajícího.

6.3. V případě Odstoupení je Kupující povinen do 14 dnů od Odstoupení vrátit nebo zaslat Zboží na adresu TEREZIA COMPANY s.r.o., Na návrší 997/14, 141 00 Praha 4 - Michle. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit nejlépe do původního obalu, jinak do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke Zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury.

6.4. V případě řádného Odstoupení vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu Zboží a náklady na dodání Zboží, které od něj přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budou současně splněny tyto podmínky:

a) Prodávajícímu bylo doručeno Odstoupení; a

b) Prodávající obdržel vrácené Zboží.

6.5. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.6. Pro vrácení kupní ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení úhrady kupní ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží, pokud se Strany nedohodnou jinak.

6.7. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vrácenou částku.

6.8. V případě odstoupení od Smlouvy nese přímé náklady v souvislosti s vrácením zboží Kupující, zejména náklady dodání Zboží k Prodávajícímu.

6.9. Kupující nemůže provést Odstoupení v případě, kdy Zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vynětím z obalu se rozumí zejména případ, kdy Kupující sejme ze Zboží ochrannou fólii obalu nebo podobný ochranný prostředek chránící obsah Zboží před hygienickým či jiným znehodnocením.

7. Odpovědnost za vady / záruka

7.1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době převzetí Zboží Kupujícím:

a) má Zboží složení (obsah), které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové složení (obsah), které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.

7.3. Během šesti měsíců od převzetí Zboží se předpokládá, že vada Zboží existovala již při převzetí Zboží. Nemá-li pak Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

7.4. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.7. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na Zboží v následující délce („Záruční doba“):

a) v případě doplňků stravy a Zboží majícího obdobnou povahu do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na Zboží, popř. do doby, do které má být toto Zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyl-li doplněk stravy otevřen, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady tohoto Zboží;

b) u ostatního spotřebního Zboží po dobu 24 měsíců.

7.8. Zárukou za jakost, dobou použitelnosti či minimální trvanlivosti zboží se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti či minimální trvanlivosti Zboží na obalu nebo v reklamě.

7.9. Záruční doba běží od předání Zboží Kupujícímu. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení dle článku 3.1.

7.10. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost.

7.11. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.12. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží;

b) bezplatné odstranění vady opravou;

c) přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) vrácení kupní ceny na základě Odstoupení.

7.13. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

7.14. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.15. Článek 7.12 až 7.14 se neuplatní, pokud zákon stanoví Kupujícímu širší či příznivější rozsah práv při uplatňování práv z odpovědnosti za vady během Záruční doby, v kterémžto případě má Kupující práva stanovená zákonem.

7.16. Reklamace včetně nároku na odstranění vady musí být uplatněna u Prodávajícího (v kterékoliv provozovně Prodávajícího). Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.17. Rozhodnutí užít či použít Zboží je na vlastním uvážení a na vlastní odpovědnost Kupujícího. Informace o způsobu užití či použití je obsažena na obalu takového Zboží nebo ve sdělení, které se nachází uvnitř obalu takového Zboží.

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. V případě, že dojde mezi Stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit především vzájemnou dohodou mezi Stranami, Kupující je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce („ČOI“)

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Internetové stránky ČOI: adr.coi.cz

E-mailová adresa ČOI: adr@coi.cz.

8.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

8.3. Než se Kupující obrátí na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu, obrátí se nejdříve na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

8.4. Strany mohou k řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy uzavřené on-line využít taktéž mimosoudní řešení takového sporu on-line formou. Mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy se zahajuje prostřednictvím stížnosti na elektronickém formuláři. Pro podávání stížností a řízení sporu je určena platforma zřízená Evropskou komisí na níže uvedených internetových stránkách pro řešení sporů on-line („Platforma“). Internetové stránky Platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.5. Postup podle tohoto čl. 8. není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších právních předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Stran obrátit se se svým nárokem na ČOI či na soud.

8.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze Stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9. Použití pro fyzické osoby-podnikatele a právnické osoby

9.1. Fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby se v případě koupě Zboží přes E-shop považují za Kupující a tyto Podmínky se pro takovou koupi uplatní obdobně s výjimkou jejich ustanovení článku 6 (Odstoupení od smlouvy) a článku 8 (Mimosoudní řešení sporů).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

10.3. Strany prohlašují, že si vzájemně poskytly všechny informace nutné pro uzavření Smlouvy.

10.4. Prodávající ani Kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti vzniklé dle této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek či její část na třetí osobu.

10.5. Strany se dohodly, že Kupující není oprávněn započítat si své jakékoliv případné nároky z titulu Smlouvy vůči nároku Prodávajícího na peněžité plnění, vzniklé na základě a v souvislosti se Smlouvou.

10.6. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

10.7. Obě Strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolností a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.

10.8. Při pochybnostech o tom, zda bylo Zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému Prodávajícího.

10.9. V případě doručování písemností mezi Stranami se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa bydliště Kupujícího uvedené v Objednávce.

10.10. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 10.11. Tyto Podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.6.2018 a ruší jakékoliv a veškeré předchozí znění Podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách E-shopu.  

 

Příloha Všeobecných obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

- Adresát (zde Prodávající vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu Prodávajícího):

- Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od Smlouvy

- Datum Objednávky / datum obdržení

- Jméno a příjmení Kupujícího/Kupujících

- Adresa Kupujícího/Kupujících

- Podpis Kupujícího/Kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum